Bộ Tapoff (rẽ nhánh) các tín hiệu truyền hình MATV, CATV, DTV .

  -  Thích hợp cho việc xây dựng đường trục hạ tầng cáp đồng trục ngoài trời.

  -  Tiết kiệm cáp đi trục và đảm bảo cường độ tín hiệu là điều nhau tại Outlet TV

 

ST112AW-C  ST114AW-C  ST116AW-C  ST118AW-C 
2 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
4 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
6 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
8 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
T2 unisky T4 unisky T6 unisky T8 unisky

 

ST112AW-C  ST114AW-C  ST116AW-C  ST118AW-C 
2 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
4 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
6 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
8 way outdoor tap-off,
5-1000MHz
T2 unisky T4 unisky T6 unisky T8 unisky

 

Sản phẩm liên quan