Bộ rẽ nhánh truyền cáp CATV FAS-x-p của hãng POLYTRON

  • Đáp ứng tần số biên độ tốt
  • EMI cách ly điện dung
  • Bao gồm khung nhựa gắn tường
  • Lỗ khóa dài
  • kẹp tường 4mm2
Technical data
Sản phẩm
FAS 1-10
FAS 1-16
FAS 2-10
FAS 2-16
FAS 4-10
FAS 4-16
FAS 6-16
FAS 8-16
Mã hiệu
3262000
3262100
3262300
3262400
3262510
3262520
3262530
3262540
Số ngõ Tp
1
1
2
2
4
4
6
8
Suy hao Input-Output
1,8 dB
1,3 dB
3,2 dB
2,4 dB
4,5 dB
2,8 dB
3,6 dB
4,8 dB
Through loss (IN-OUT) 950-2400 MHz
2,8 dB
1,8 dB
4,2 dB
3,2 dB
5,5 dB
4,8 dB
6,5 dB
6,5 dB
Suy hao Input-Tap (5-862 MHz)
10 dB
15 dB
10,5 dB
15 dB
11,5 dB
15 dB
16 dB
16 dB
Suy hao Input-Tap (950-2400 MHz)
10,5 B
15 dB
11 dB
15,5 dB
13,5 dB
16 dB
19 dB
19 dB
Cách ly (TAP-TAP) 5-862 MHz
/
/
32 dB
36 dB
21 dB
22 dB
22 dB
22 dB
Isolation (TAP-TAP) 950-2400 MHz
/
/
20 dB
26 dB
18 dB
20 dB
16 dB
16 dB
Cách ly (OUT-TAP) 5-862 MHz
25 dB
26 dB
21 dB
23 dB
23 dB
25 dB
23 dB
23 dB
Isolation (OUT-TAP) 950-2400 MHz
23 dB
23 dB
16 dB
18 dB
18 dB
20 dB
21 dB
21 dB
Return Loss (IN/OUT/TAP)
5-862 MHz
13 dB
13 dB
12 dB
12 dB
9 dB
12 dB
10 dB
10 dB
Return loss (IN/OUT/TAP) 950-2400 MHz
10 dB
10 dB
12 dB
12 dB
10 dB
12 dB
8 dB
8 dB
Sản phẩm liên quan